วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบ


แนวข้อสอบนาฎศิลป์ปฏิบัติงาน
1. อัตราจังหวะที่มีความยาวปานกลางสั้นกว่าอัตราจังหวะ 3 ชั้น 1 เท่า ตรงกับข้อใด
              ก.4 ชั้น                                      ข.  3 ชั้น
              ค. 2 ชั้น                                                    ง.   1 ชั้น
2.  เครื่องดนตรีไทยในข้อใดต่างไปจากพวก
              ก. กลอง  ฉิ่ง                            ข. ฆ้อง ขิม
              ค. กรับ ระนาด                                       ง.  สะล้อ ซอ
3.  ข้อใดเป็นเพลงที่ใช้บรรเลงหรือขับร้องติดต่อกันโดยมีอัตราจังหวะลดหลั่นกันตั้งแต่อัตราจังหวะ 3 ชั้น 2 ชั้น และชั้นเดียว
             ก. เพลงเถา                        ข. เพลงตับ
            ค. เพลงเกร็ด                      ง. เพลงออกภาษา
4.  โน้ตเพลงไทยมีลักษณะอย่างไร
            ก.  นิยมบันทึกลงในบรรทัด 5 เส้น                  
            ข. ไม่มีรูปแบบตัวโน้ตที่แน่นอน
            ค. ใช้อักษรประดิษฐ์แทนเสียงดนตรี                                             
           ง.  ใช้ตัวเลขแทนเสียงและใช้ตัวอักษรแทนเสียง
5.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอารมณ์เพลง
            ก. เพลงมหาชัยให้อารมณ์ขลัง น่าเคารพ
            ข. เพลงเขมรไทรโยค ให้อารมณ์สุขใจ
             ค. เพลงค้างคาวกินกล้วยให้อารมณ์ฮึกเหิม                                 
             ง. เพลงลาวดวงเดือนให้อารมณ์รักและอ่อนหวาน
6.   บุคคลใดดูแลรักษาเครื่องดนตรีได้ถูกต้อง
             ก. แผ่นดิน ใช้ผ้าทำความสะอาดขิมหลังเลิกใช้ทุกครั้ง
            ข. ฟ้าคราม ใช้กระดาษทรายขัดทำความสะอาดตะโพน
            ค. ต้นไม้ เก็นแคนไว้ในกล่องหลังใช้ทุกครั้ง
            ง. น้ำฟ้า นำปี่ใส่ซองหนังและผูกอย่างดี
7.   บัณเฑาะว์และสังข์ เป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับอิทธิพลจากที่ใด
            ก.จีน                                      ข. อินเดีย
            ค.มาเลเซีย                               ง. อินโดนีเซีย

8.    สายทุ้มของซอด้วงตรงกับเสียงในข้อใด
           ก.โด                                       ข.เร
           ค.มี                                          ง. ซอล
9.    การจัดงานมงคลสมรสควรนำวงคนตรีในข้อใดไปร่วมงาน
            ก.วงปี่พาทย์มอญ               ข.วงปี่พาทย์นางหงส์
            ค. วงมโหรี                        ง.วงบัวลอย
10.   คุณแม่ของเพียงออจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่จังหวัดพัทลุง เพียงออควรเลือกวงดนตรีในข้อใดร่วมงาน
          ก.วงสะล้อซึงขลุ่ย                    ข. แตรวง
          ค. วงกันตรึม                            ง.  วงดนตรีรองเง็ง
ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 15-17
                  ก. วงโยธวาทิต                              ข. วงสตริงคอมโบ
                  ค. วงแจ๊ส                                         ง.  วงแตรวง
15.    วงดนตรีสากลวงใดที่นิยมใช้บรรเลงเปิดงานกลางแจ้ง
16.   วงดนตรีวงใดที่มักใช้สำหรับการสวนสนามของตำรวจ ทหาร
17.     วงดนตรีวงใดที่นิยมเล่นในกลุ่มวัยรุ่นที่รวมกลุ่มกัน 4-5 คน เล่นตามสถานบันเทิงต่างๆ
18.    เครื่องดนตรีในข้อใดจัดกลุ่มได้ถูกต้อง
         ก.ทรัมเป็ต ไซโลโฟน                     ข. ทอมบา  ออร์แกน
         ค. อิเล็กโทน เปียโน                        ง.  คอร์เน็ต  กีตาร์โปร่ง
19.     ข้อใดเป็นการดูแลรักษาเครื่องดนตรีที่ถูกต้อง
            ก. ตั้งสายไวโอลินให้ตึงอยู่เสมอ                                    
            ข. เล่นกีตาร์ท่ามกลางสายฝนพรำๆ
            ค. ระหว่างเป่าฟลูตให้เช็ดกับเสื่อเป็นระยะๆ                                     
            ง. ใช้ครีมขัดทรัมเป็ตให้ทั่วเครื่อง ทิ้งไว้ 10-15 นาที ใช้ผ้าเช็ดถูก่อนนำไปเก็บ
20.     ในการประเมินคุณภาพของบทเพลงจะต้องประเมินอะไรบ้าง
              ก.เนื้อหา คุณภาพเสียง องค์ประกอบของดนตรี         
              ข.นักร้อง เครื่องดนตรี การเรียบเรียงเสียงประสาน
              ค. ทำนองเพลง จังหวะ เนื้อเพลง                  
             ง. เครื่องดนตรี เครื่องเสียง การจัดเวที

21.    นาฏราช เป็นกระบวนการท่ารำของเทพองค์ใด
             ก.พระอิศวร                          ข.พระนารายณ์
             ค.พระพรหม                        ง. พระวิษณุกรรม
22.     นาฏศิลป์ไทยที่เกิดจากการเลียนแบบท่าทางของสัตว์
             ก.ระบำตารีกีปัส             ข. ระบำศรีวิชัย
            ค.ระบำศรีวิชัย                ง.  ระบำเทพบันเทิง
23.     ท่ารำของไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศใด
                ก.จีน                                     ข. อินเดีย
                ค.ญี่ปุ่น                              ง. มาเลเซีย
24.     ท่าสอดสร้อยมาลา มีความหมายตรงกับข้อใด
                ก. นกบิน                            ข. ร้อยดอกไม้
                ค. สูงส่ง                              ง. อวยพร
25.     การตั้งข้อมือขึ้นแล้วหันฝ่ามือออกพร้อมกับสั่นข้อมือเล็กน้อย สื่อความหมายตรงกับข้อใด
                ก.พอใจ                                   ข. เกลียด
                ค.รัก                                        ง. ปฏิเสธ
26.    รำวงมาตรฐาน เพลงรำมาซิมารำ ใช้ท่ารำข้อใด
                ก. รำยั่ว                                 ข. รำเรียง
                ค. รำส่าย                               ง. รำป้อ
27.    นาฏยศัพท์และภาษาท่ารำ มีประโยชน์อย่างไร
                ก. เพื่อนำมาใช้ในการตีบท
                ข. เพื่อนำมาแสดงละครรำ
                ค. เพื่อนำมาใช้ในการรำ
                ง.  เพื่อนำมาใช้ในการตีบท
28.    การประสานมือที่อกสื่อความหมายตรงกับข้อใด
                ก. ดีใจ                                      ข. รัก
                ค. โกรธ                                     ง. โศกเศร้า
29.     การถูฝ่ามือบริเวณกกหู สื่อความหมายตรงกับข้อใด
                ก.ดีใจ                                             ข. รัก
                ค.โกรธ                                        ง. โศกเศร้า

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555